Світлана Гаврилюк

 

Використання ІКТ на уроках інформатики
 

Використання ІКТ на уроках інформатики

  «Найбільше значення має не те, що учень використовує нові технології, а те, як це використання сприяє підвищенню його освіти».

С. Ерманн 

 

 Концепція розвитку освіти передбачає комплексну і глибоку модернізацію освіти на всіх його рівнях. 

Інформатизація навчального процесу - одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Вона пов'язана з розвитком наукомісткої бази навчальних закладів, перепідготовкою вчителів та їх адаптації до новітніх систем навчання. Використання сучасних комп'ютерних технологій, які є принципово новим засобом навчання і потужним інструментом пізнання, вимагає розвитку та якісного поліпшення методів і організаційних форм навчання. 

 

У широкому значенні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) - це використання обчислювальної техніки та телекомунікаційних засобів для реалізації інформаційних процесів з метою оперативної та ефективної роботи з інформацією на законних підставах.

   В даний час спостерігається все більше збільшення впливу медіа-технологій на людину. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за таким каналам, як підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Але сьогодні, враховуючи сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним.

    Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, ІКТ допомагає і вчителям краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання

Використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі є актуальним питанням сучасної шкільної освіти.

Урок з використанням ІКТ - це наочно, барвисто, інформативно, інтерактивно, економить час вчителя і учня, дозволяє учневі працювати у своєму темпі, дозволяє вчителю працювати з учнем диференційовано і індивідуально, дає можливість оперативно проконтролювати та оцінити результати навчання.

   За урок учителю потрібно встигнути зробити багато чого: провести опитування, перевірити домашнє завдання, розібрати новий матеріал, закріпити його, побачити зростання кожного, створити ситуацію успіху. Урок зазвичай проходить в напруженому ритмі. Тут не обійтися без електронного помічника.

    Застосовувати комп'ютерні програми можна на будь-якому етапі уроку: при вивченні нового матеріалу, закріпленні, на узагальнюючих уроках, при повторенні. 

   Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння предметом для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особистісно - орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей і т.д.

   Навчити дитину працювати з інформацією, навчити навчатися - важливе завдання сучасної школи. Підвищення якості освіти в наші дні неможливо без застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Звідси випливають мети використання ІКТ:

- Підвищити мотивацію навчання;

- Підвищити ефективність процесу навчання;

- Сприяти активізації пізнавальної сфери учнів;

- Удосконалювати методики проведення уроків;

- Своєчасно відстежувати результати навчання і виховання;

- Планувати і систематизувати свою роботу;

- Використовувати, як засіб самоосвіти;

- Якісно і швидко підготувати урок (захід).

Інформаційно-комунікаційні технології в поєднанні з передовими педагогічними технологіями (особистісно-орієнтованим підходом і технологіями проблемного, програмованого і проектного навчання) можуть дати дуже хороший результат.

    На уроках інформатики ми використовуємо різні види електронних ресурсів: інформаційно-довідкові матеріали, програмні засоби навчання і контролю (електронні підручники, електронні уроки, інтерактивні тести).

    При підготовці та проведенні уроків на різних етапах навчання використовуються різні форми ІКТ (приклади демонструються за допомогою презентації:

- готові електронні продукти, які дозволяють інтенсифікувати діяльність вчителя і учня, дозволяють підвищити якість навчання предметам, втіливши в життя принцип наочності.

- Мультимедійні презентації дозволяють представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів. У цьому випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не тільки в фактографічному, але і в асоціативному вигляді в довгострокову пам'ять навчаються.

Ресурси Мережі Інтернет несуть величезний потенціал освітніх послуг (електронна пошта, пошукові системи, електронні конференції, дистанційне навчання, конкурси) і стає складовою частиною сучасної освіти. Отримуючи з мережі навчально-значиму інформацію, що навчаються вчаться цілеспрямовано знаходити інформацію і систематизувати її за заданими ознаками; бачити інформацію в цілому, а не фрагментарно, виділяти головне в інформаційному повідомленні.

- Використання інтерактивної дошки та програмного забезпечення SMART Board дозволяє вчителям та учням в повній мірі викласти і досить добре засвоїти досліджуваний матеріал.

ізноманітність тим, видів діяльності, барвистість, захопливість комп'ютерних програм викликали величезний інтерес в учнів. Існуючі сьогодні електронні навчальні посібники дозволяють виводити інформацію у вигляді тексту, звуку і відео-зображення. Навчання за допомогою комп'ютера дає можливість організувати самостійні дії кожного учня.

    При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це урок, а значить, складає план уроку виходячи з його цілей; при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності і послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Ось приклади використання презентацій на уроках інформатики:

- Пояснення нової теми, супроводжуване презентацією.

- Робота з усними вправами.

- Використання презентації при повторенні пройденого матеріалу.

- Демонстрація умови і рішення задачі.

- Взаимопроверка самостійних робіт за допомогою відповідей на слайді.

- Проведення тестів.

- Проведення рефлексії.

- Демонстрація портретів вчених і розповідь про їхні відкриття.

- Створення учнями комп'ютерних презентацій до уроків узагальнення та систематизації знань і способів діяльності.

    Комп'ютер розглядається як інструмент підвищення мотивації, формування та вдосконалення практичних навичок. Комп'ютер дозволяє задіяти в студента всі три канали сприйняття: слуховий, візуальний і кінестетичний, що дозволяє збільшити об'єм і міцність засвоєння досліджуваного матеріалу, значно підвищує статус учнів у навчальному процесі, збільшує пізнавальну активність учнів і підтримує інтерес до предмета, а також розширює поле для самостійної діяльності учнів. Використання мультимедійних програм зовсім не виключає традиційні методи навчання, а гармонійно поєднується з ними на всіх етапах навчання.

Використання комп'ютера дозволяє не тільки багаторазово підвищити ефективність навчання, але і стимулювати учнів до подальшого самостійного вивчення предмета. Подібні уроки включають інтерактивний мультимедійний контент, який дозволяє ширше задіяти в процесі навчання самих школярів, сприяє підвищенню інтересу до досліджуваного предмета, кращому засвоєнню матеріалу. Учні можуть використовувати мультимедійні елементи в своїх домашніх роботах, передаючи їх в електронній формі на флеш-диску або через Інтернет.

 

    Так як на сьогоднішній день недостатньо готових УМК з мультимедійними додатками, вчителю необхідно самому створювати відсутні елементи уроку. Комп'ютер при цьому буде виконувати наступні функції:

- Як тренажер в процесі формування умінь і навичок.

- Як наочний посібник для організації активної навчально-пізнавальної діяльності.

- Як джерело навчальної інформації.

- Як засіб, що допомагає організувати контроль і самоконтроль.

Хотілося б зауважити, що використовувати ІКТ можливо не тільки на уроках інформатики, а буквально на будь-яких уроках. Але використання ІКТ в навчальному процесі передбачає, що вчитель будь шкільної дисципліни вміє:

- Обробляти текстову, цифрову, графічну і звукову інформацію за допомогою відповідних процесорів і редакторів для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, креслення, схеми, малюнки тощо);

- створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point і продемонструвати презентацію на уроці;

- Використовувати наявні готові програмні продукти по своїй дисципліні;

- Організувати роботу з електронним підручником на уроці;

- Застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, що закріплюють, що контролюють);

- Здійснювати й організувати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

- Працювати на уроці з матеріалами web-сайтів;

- Розробляти тести, використовуючи готові програми-оболонки або самостійно, і проводити комп'ютерне тестування.

а закінчення хотілося б сказати про те, що застосування інформаційних технологій у навчальному процесі хоча і трудомісткий процес у всіх відносинах, але він виправдовує всі витрати, робить навчання більш цікавим, захоплюючим і змістовним. Учитель має право вибирати свою технологію і методи роботи, але кожен учитель зобов'язаний працювати на благо розвитку дитини. Головний принцип - принцип діяльності - можна проілюструвати древньою мудрістю: «Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, - я зможу запам'ятати. Дозволь мені зробити самому, і це стане моїм назавжди »тестування.Создан 14 дек 2015