Світлана Гаврилюк

 

Тема. Поняття книги, аркуша, рядка стовпця, комірки. Введення та редагування даних

Табличний процесорМета: сформувати поняття:
- формати даних;
- комірка, аркуш;
- автозаповнення;
розглянути:
- методи навігації аркушем та книгою;
- методи виділення діапазонів комірок;
- методи копіювання, переміщення й видалення даних;
формувати вміння: 
- переміщуватись аркушем і книгою;
- вводити дані в комірки та редагувати їх вміст;
- виділяти діапазони комірок із заданою адресою;
- копіювати, переміщувати та видаляти вміст комірок;
- використовувати функцію автозаповнення;
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Базові поняття й терміни: табличний процесор, електронна таблиця, аркуш, комірка, адреса комірки, автозаповнення.
Структура уроку
І. Організаційний етап. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1–2 хв 
ІІ. Перевірка домашнього завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3 хв 
ІІІ. Актуалізація опорних знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3 хв 
IV. Мотивація навчальної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3 хв 
V. Засвоєння нових знань. . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . 10–15 хв
VI. Застосування знань, формування вмінь та навичок….15–20 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3–5 хв 
VIII. Домашнє завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . 2–3 хв
І. Організаційний етап 
ІІ. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Що називають табличним процесором, електронною таблицею? 
2. Для чого використовують електронні таблиці? 
3. Перелічіть основні напрями застосування табличних процесорів. 
4. Які можливості табличних процесорів ви знаєте? 
5. Які вам відомі елементи (об’єкти) головного вікна Excel? 
6. На яку програму схожий інтерфейс програми Excel? 
7. Яку комірку називають активною? 
8. Як утворюють адресу комірки?
IV . Мотивація навчальної діяльності
V. Засвоєння нових знань
 
Пояснення вчителя з елементами демонстрування — використовуються проектор.
Елементи інтерфейсу користувача Excel
Після завантаження Excel ви побачите у вікні (мал.48.1) уже знайомі вам елементи: рядок заголовка, позначку системного меню, групу кнопок керування вікном, рядок меню, панель інструментів, рядок стану, смуги прокручування й обрамлення вікна.
Призначення всіх названих елементів вам уже відоме по роботі в інших Windows-додатках. Зазначимо тільки деякі особливості заголовка програми. Він об'єднує імена програми й активного документа. Новому документу за умовчанням надається ім'я Книга 1 (у таблицях Excel усі документи прийнято називати робочими книгами). Якщо рядок заголовка виділений інтенсивним кольором, то вікно в даний момент є активним.
У вікні містяться також спеціальні компоненти, властиві саме вікну Excel.
Рядок формул - це панель у верхній частині вікна Excel, що викорис-товується для введення і редагування змісту комірки. Змістом комірки може бути як постійне значення (скажімо, число або текст), так і формула.
Поле імені - це текстове поле ліворуч від рядка формул, у якому відображається ім'я виділеної комірки або елемент діаграми. У цьому полі можна швидко перевизначити ім'я комірки.
Робоча частина аркуша - це графічне зображення електронних таблиць. Робоча частина складається з комірок і заголовків рядків і стовпців.
Вкладки аркушів - ці елементи розташовані в нижній частині вікна (мал. 48.1). Вони нагадують вкладки в каталожній шухляді. Клацання мишею по будь-якій з вкладок відкриває відповідний аркуш робочої книги.
Межа вкладок аркушів - вертикальна риска праворуч від вкладок аркушів, що визначає розмір ділянки вкладок. Потягнувши за цю межу, можна змінити розмір ділянки вкладок.
Робочі книги
Після запуску програми Excel за умовчанням буде розкритий документ Книга 1. Інтерфейс Excel багатодокументний, тобто ви можете відкривати інші документи електронних таблиць, однак у певний момент часу працювати можна тільки з одним, активним, документом.
Кожний документ у Excel називається робочою книгою. Книга в Excel є файлом, призначеним для збереження й обробки даних.
Файли робочих книг мають розширення .xls, скажімо, ім'ям файла може бути Книга.xls. У Excel передбачене також розширення .xlt для шаблонів документів.
Будь-яку робочу книгу можна відкрити за допомогою команди меню Файл -Открыть або клацанням по кнопці Открыть на панелі інструментів. На екрані з'явиться стандартний діалог Открытие документа, у якому вам слід обрати папку і потрібний файл, потім клацнути по кнопці Открыть.
Коли в Excel відкрито кілька робочих книг, переходити від однієї до іншої можна за допомогою меню Окно (клацання по імені книги в спадаючому меню) або за допомогою клавішних команд Ctrl+F6 або Ctrl+Tab.
Аркуші
Робоча книга складається з пронумерованих аркушів (Лист1, Лист2 тощо) і розмічених сіткою ліній. Імена аркушів відображаються на вкладках (ярличках) у нижній частині вікна книги над рядком стану (мал. 48.1).
Операції з аркушами
Працюючи з книгою, ви зможете переходити з одного аркуша на інший. Для цього клацніть мишею по ярличку потрібного аркуша. Той аркуш, що у даний момент відкритий у вікні Excel, називається активним. Вкладка активного аркуша підсвічена яскравіше інших вкладок. Excel за умовчанням надає всім аркушам імена Листі, Лист2,... . Ви можете змінити ці імена на змістовніші, якщо клацнете двічі по ярличку аркуша і введете нове ім'я.
Нова робоча книга в Excel 2000 містить за умовчанням три аркуші. Ви можете збільшити їхню кількість, якщо клацнете правою кнопкою миші по вкладці будь-якого аркуша й оберете команду контекстного меню Добавить. У наступному діалозі вам потрібно зазначити піктограму Лист і клацнути по кнопці ОК. Видаляється аркуш іншою командою контекстного меню - Удалить.
Комірки
Робочий аркуш являє собою сукупність рядків і стовпців, які, у свою чергу, складаються з комірок.
Комірка - це мінімальний елемент електронної таблиці. Вона має адресу, яка складається з імені стовпця й імені рядка, на перехресті яких розташована дана комірка.
Наприклад, у записах А1, В2, С3 літерами позначаються стовпці, а цифрами - рядки. Максимальне число стовпців на аркуші - 256. Перші стовпці позначаються одним буквеним символом А, В, С,... тощо, потім йдуть стовпці з двома літерами АА, АВ, АС... Максимальне число рядків також обмежене і дорівнює 65536 ( = 216).
До комірки може вводитися різна інформація, що відображається у вигляді тексту або числа: цілого, десяткового або звичайного дробу, відсотка, грошової суми тощо. Для введення інформації потрібно клацнути по комірці мишею. Комірка при цьому буде виділена, тобто обведена жирною рамкою, а в правому нижньому куті рамки з'явиться маленький квадратик - маркер заповнення. Зверніть увагу на цей елемент межі комірки, він часто використовуватиметься в операціях введення даних в ЕТ. Виділена комірка називається поточною або активною.
Коли ви активізуєте комірку, заголовки рядка і стовпця, на перехресті яких розташована комірка, виділяються напівжирним шрифтом. Адреса поточної комірки відображається в полі імені.
Діапазони
Чимало операцій в Excel можна виконувати не тільки над окремими, а й над багатьма комірками. До таких операцій належать копіювання і переміщення даних, форматування комірок, обробка даних різних комірок за однією формулою (наприклад, додавання або знаходження максимального значення).
Сукупність комірок електронної таблиці називається діапазоном. Най-частіше на практиці доводиться працювати з прямокутними діапазонами. Щоб активізувати прямокутний діапазон, клацніть лівою кнопкою миші по будь-якій кутовій комірці діапазону (наприклад, С2) і, не відпускаючи кнопки, протягніть покажчик до іншої кутової комірки (наприклад, F8), розташованої по діагоналі прямокутника. Виділений прямокутний діапазон буде обведений жирною рам-кою, що містить маркер заповнення.
Прямокутний діапазон комірок позначається записом адрес кутових комірок (лівої верхньої і нижньої правої"), що розділені двокрапкою, наприклад:
C2:F8,   B16:AD32,   АЗ:А12,    D1:G1
Запам'ятайте такий спосіб позначення діапазонів, тому що він постійно буде використовуватися при запису посилань і формул.
Введення, редагування і зберігання даних
Введення з клавіатури
Введення даних у таблицю Excel - це запис до комірок деяких значень або формул. Можливі два варіанти введення даних із клавіатури: введення безпосередньо до комірки і введення в рядок формул.
Для введення безпосередньо до комірки клацніть по потрібній комірці мишею і почніть введення з клавіатури. При цьому в комірці з'явиться курсор у вигляді звичайної миготливої вертикальної риски. Після завершення введення натисніть клавішу Enter або клавішу керування курсором (або клацніть мишею поза активною коміркою).
Для введення в рядок формул клацніть мишею по потрібній комірці, а потім клацніть у текстовому полі по рядку формул. Наберіть необхідні дані і натисніть клавішу Enter.
Якщо ви зробили помилковий запис, але курсор ще залишається в активній комірці або у рядку формул, то просто натисніть клавішу Esc або кнопку Отменить на панелі інструментів. Якщо ж введення даних до комірки вже завершено (клавіша Enter була натиснута), то для очищення комірки виділіть її й натисніть клавішу Delete або Backspace.
При введенні даних Excel автоматично розпізнає числа, текст, дати, логічні значення тощо. Всі ці типи значень записуються в комірках Excel згідно з певними правилами, які ми розглянемо пізніше.
Прості прийоми редагування ЕТ.  Зміна даних.
Операції зміни даних в комірках дуже прості. Ви можете користуватись одним із таких прийомів:
- для заміни даних на нові виділіть комірку і наберіть у ній нові дані;  - для редагування усередині комірки клацніть мишею по комірці (активізація комірки) і потім зробіть подвійне клацання по комірці або натисніть F2   (у комірці   з'явиться курсор); 
- для редагування у рядку формул активізуйте потрібну комірку, клацніть у
рядку формул і змініть дані. Завершується редагування натисканням на клавішу Enter або клацанням поза коміркою, що редагується.
Переміщення і копіювання даних. Операції переміщення і копіювання даних можуть здійснюватися в Excel за допомогою двох стандартних засобів, що підтримуються практично всіма Windows-додатками, - це Drag and Drop і буфер обміну. Крім того, для копіювання в Excel передбачений спеціальний засіб - маркер заповнення.
- Drag and Drop. Це найпростіший спосіб переміщення і копіювання даних. Виділіть первинний діапазон комірок і наведіть покажчик миші на жирну рамку межі діапазону. Коли покажчик набуде форми стрілки, натисніть ліву кнопку миші (при переміщенні даних) або ліву кнопку і клавішу Ctrl (при копіюванні). У останньому випадку до стрілки покажчика додається невелика позначка «+», що означає копіювання. Перетягніть зображення комірок у нове положення і відпустіть кнопку миші.
- Буфер обміну. При операціях переміщення і копіювання через буфер обміну виділіть первинні комірки. Потім виконайте команду меню Правка - Вырезать (Копировать). Для команд Вырезать і Копировать можна використо-вувати звичайні комбінації клавіш: Ctrl+X і Ctrl+C відповідно. Клацніть мишею по кутовій (лівій верхній) комірці цільового діапазону й оберіть команду Правка - Вставить або натисніть Ctrl+V. Ділянка первинних комірок залишається виділеною рухомим пунктиром, відмініть виділення натисканням на клавішу Esc.
- Маркер заповнення. Виділіть первинну комірку і наведіть покажчик миші на маркер заповнення, що міститься на межі комірки у правому нижньому куті. Покажчик миші перетвориться при цьому на тонке чорне перехрестя. Перетягніть маркер заповнення до цільових комірок і відпустіть кнопку миші. Якщо до цього в зоні вставки були інші дані, то вони будуть заміщені новими даними.
Вставка рядків і стовпців
Розглянемо прийоми вставки порожніх рядків або стовпців до електронної таблиці. Для вставки одного рядка виділіть будь-яку комірку у рядку, над якою потрібно вставити новий рядок. Потім у меню Вставка оберіть команду Строки. Аналогічно можна вставити декілька рядків (число вставлених рядків дорівнюватиме числу виділених по вертикалі комірок).
Щоб вставити один стовпець, клацніть по комірці в стовпці, ліворуч від якого має бути новий стовпець, і виконайте команду Вставка - Столбцы. Для вставки декількох стовпців виділіть ті, праворуч від яких потрібно розмістити нові стовпці. Кількість виділених стовпців має збігатися з кількістю тих, що вставляються.
Зазначимо, що можлива вставка не тільки рядків і стовпців, а й вставка порожніх комірок. Це виконується командою Вставка - Ячейки.
Видалення рядків, стовпців і комірок
Щоб видалити рядок (рядки) або стовпець (стовпці), виділіть об'єкти, що вилучаються, і оберіть команду меню Правка - Удалить. При видаленні рядків звільнене місце заповнюється рядками, розташованими нижче, а при видаленні стовпців на їхнє місце зміщуються стовпці з правого боку.
Видалення комірки виконується дещо складніше. Оберіть команду Правка -Удалить й у діалозі, що з'явився, зазначте за допомогою перемикачів напрямок переміщення сусідніх комірок, які заповнять звільнене місце.
Автозаповнення
Істотно спростити введення даних до електронної таблиці можна за допо-могою засобу автозаповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з визначених послідовностей, передбачених в Excel. Такими послідовностями є, зокрема, дні тижня, назви місяців, прогресії.
Пояснимо сказане на прикладі. Введіть до комірки В1 слово Понеділок і натисніть Enter. Наведіть покажчик миші на маркер заповнення цієї комірки В1 і протягніть маркер униз до комірки В7. Відпустіть кнопку миші, коли виділеним виявиться діапазон комірок від В1 до В7. У результаті у виділених комірках з'являться записи, що відповідають наступним дням тижня: Вівторок, Середа тощо. Ця послідовність належить до заздалегідь заданих в ЕТ Excel.
Додаткові можливості при автозаповненні з'являються, якщо ви перетягуєте маркер правою кнопкою миші. При проходженні маркера через комірку виникатиме спливаюча підказка із вказанням значення, що буде записано в дану комірку. Коли після виділення діапазону, що заповнюється, ви відпустите кнопку миші, з'явиться контекстне меню маркера заповнення. Оберіть потрібний пункт у цьому меню.
Введення прогресій
Засіб автозаповнення дозволяє також створювати арифметичні прогресії. Скажімо, введіть до комірки А1 число 1, а до комірки А2 - число 2. Потім виділіть обидві комірки і протягніть маркер заповнення діапазону А1: А2 униз до комірки A10. У результаті в комірках діапазону А1:А10 ви одержите по-слідовність натуральних чисел 1, 2, 3,.. 10.
Описаним способом можна створювати не тільки послідовності натуральних чисел, а й арифметичні прогресії з будь-яким кроком, - як зростаючі, так і спадні. Спробуйте самостійно побудувати прогресії:
0,1   0,2    0,3, . .
0,6   0,4   0,2   0   -0,2   -0,4,..
Можливості Excel у створенні прогресій цим не обмежуються. Ви можете побудувати, скажімо, геометричну прогресію або послідовність дат. Розглянемо створення геометричної прогресії 1, 0,1,.. 0,00001.
•    Запишіть до комірки А1   число 1   і протягніть маркер заповнення правою кнопкою миші до комірки F1.
•    Відпустіть кнопку миші й оберіть у контекстному меню опцію Прогрессия.
•    У діалозі Прогрессия (мал. 49.1) установіть перемикачі Расположение... по строкам і Геометрическая. У поле Шаг уведіть число 0,1.
•    Клацніть по кнопці ОК, після чого діапазон АІ: F1 буде заповнений числами заданої прогресії.
Якщо ви бажаєте заповнити елементами прогресії не рядок, а стовпець, то клацніть у діалозі Прогрессия по перемикачу Расположение... по столбцам.
Зберігання робочої книги
Оскільки робоча книга Excel є файлом (із розширенням xls), прийоми її зберігання такі, як і прийоми зберігання документів в інших додатках Microsoft Office. Найпростіший із них - виконати команду меню Файл - Сохранить, після чого файл буде збережений під своїм ім'ям у тій самій папці, у якій він містився раніше.
Якщо файл новий, то після команди Сохранить з'явиться діалогове вікно Сохранение документа, у якому потрібно задати місце розташування файла, що зберігається, його ім'я і розширення. Після заповнення необхідних текстових полів слід клацнути по кнопці Сохранить.
Якщо файл вже існував на диску і ви бажаєте зберегти його під новим ім'ям, ввійдіть у меню Файл - Сохранить как і виконайте необхідні операції в тому самому діалозі Сохранение документа.
VІ. Застосування знань, формування вмінь та навичок
Пам’ятка
- Для переміщення по книгах та аркушах книги потрібно використовувати мишу та клавіші керування курсором.
- Для введення інформації в комірку потрібно помістити курсор у комірку та ввести дані в рядок введення даних.
- Для редагування даних використовують клавіші Del, Ins, Enter та інші.
- Під час роботи потрібно періодично зберігати файл.
- Для роботи з виділеними даними за необхідності використовують пункти з меню Правка (з вкладки Основне).
Інструктаж з правил техніки безпеки.
VІІ. Підбиття підсумків уроку 
Бліцопитування 
1.    Що називають книгою електронної таблиці?
2.    Що називають аркушем електронної таблиці?
3.    Як можна створити додаткову сторінку?
4.    Які прийоми редагування електронної таблиці ви знаєте?
5.    Як автоматично заповнити комірки ЕТ?
6.    Що таке прогресія?
7.    Як правильно вводити прогресію?
VІІІ. Домашнє завдання - Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника. Создан 09 дек 2015